1 Nisan 2015 Çarşamba

Vahdet gazetesi eşcinsellere nefret kusmaya devame diyor; sapkınlar...

Vahdet gazetesinin manşeti böyle

Vahdet gazetesi nefret kusmaya devam ediyor. Haber şöyle alıntıladığım üzere;

"LGBTİ­’LER kul­lan­mak­ta ol­duk­la­rı sos­yal ağ­lar ara­cı­lı­ğıy­la ge­nel se­çim­ler için an­ket dü­zen­le­di­ler. SAPKINLARIN san­dı­ğın­dan HDP ve CHP ön­de çık­tı. AK Par­ti ile MHP ise sap­kın­la­rın en az il­gi gös­ter­dik­le­ri par­ti­ler ol­du­. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de eş­cin­sel­le­rin oy­la­rı­nı al­mak için ba­tı il­le­rin­de yö­ne­ti­me sap­kın LGBTİ­’li­le­ri alan HDP ve be­le­di­ye­le­ri ara­cı­lı­ğı ile SAPKINLARI meş­ru­laş­tır­ma­ya gi­ri­şen CHP ça­lış­ma­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak SAPKINLARIN oy­la­rı­na ta­lip ol­muş­tu. An­ket so­nuç­la­rı, SAPKIN oy­la­rın ad­re­si­ni işa­ret eder­ken, HDP ve CHP’­nin de böy­le­ce bu nok­ta­da­ki ba­şa­rı­la­rı tes­cil­len­miş ol­du. Eş­cin­sel an­ke­te gö­re HDP en çok oy alan par­ti olur­ken CHP en çok oy alan ikin­ci par­ti ol­du. An­ket­te 3. sı­ra­yı Ko­mü­nist Par­ti alır­ken 4. sı­ra­da da es­ki CHP’­li Emi­ne Ül­ker Tar­ha­n’­ın kur­du­ğu Ana­do­lu Par­ti­si yer al­dı."

Adamlar arıyorlar, tarıyorlar eşcinselleri sapkın diye hedef göstermek için sürekli haberleştiriyorlar.
Aynı haberleri başka gazetelerde niye göremiyoruz da dinci gazetelerde görüyoruz; hem de SAPKIN başlığı altında?
Çünkü içlerindeki nefreti kusacak bahane arıyorlar.
Din neydi size göre Vahdet gazetesi; sevgi mi, nefret mi?
Din adına insan, insandan nefret eder ve ettirir mi?
Halkın kin ve nefret duygularını depreştirmekten bahsedenler neredesiniz Vahdet gazetesine karşı?
Tabi eşcinseller halktan değil, değil mi?
Onlara karşı nefret kusulabilir ve bu nefrete karşı sessiz kalınabilir değil mi?
Muhafazakar bir iktidar döneminde, dine dayanarak eşcinsellerin hedef gösterildiğini inkar edebilir miyiz?
Eşcinsellere sapkın demek nefret değil midir?
"Sapkın" normal bir tanım mı?
Devlet bana sapkın denmesine susuyor?
Neden susturmuyor etrafa nefret kusmukları saçan bu yobazları?
Benim doğuştan getirdiğim yapıma, eşcinselliğime sapkın demek yobazlıktan başka bir şey değildir.
Dur denilmesi gerekiyor bu yobazlara.

Bizim temsiliyetimizi sapkınların meşrulatırılması olarak belirtmiş Vahdet gazetesi.
Biz zaten varız; sadece sizin gibi yobazlar sapkın gibi nefret cümleleriyle ötekileştirmeye çalışıyor bizi.
Ne geçiyor ki elinize nefretle..?
Din adına mı yapıyorsunuz gerçekten bunları, toplumsal düzeni korumak adına mı?
Biz ne şekilde olursak olalım zaten doğanın bir gerçeğiyiz ve aynı toplum içersinde ister gizli, ister açık yaşıyoruz;
korkularınız yersiz;
eşcinseller yüzünden bir şey olacak olsaydı, şimdiye kadar olurdu zaten.
Ama korkularınızın yarattığı nefretin insanların ölmesine bile sebep olduğunu belirtmekte fayda var.
Her eşcinsel cinayetinin arkasında, SAPKIN söylemlerinizdeki nefret ifadelerinizin de payı olduğunu unutmayın.
Nefret cinayetlerine niye nefret cinayeti deniyor biliyor musunuz?
Çünkü arkasında nefrete hedef gösterme var sizinki gibi.
Suç işliyorsun Vahdet gazetesi...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder